PRIJEM VOLONTERA NA RADNO MJESTO ODGAJATELJA U PRODUŽENOM BORAVKU

| 09/08/2014

visoko-obdaniste

JAVNI POZIV

Za prijem volontera na radno mjesto odgajatelja u produženom boravku

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se Javni poziv za prijem 2 volontera sa visokom stručnom spremom na radno mjesto odgajatelja u produženom boravku, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

1. Volonter – profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno bakalaureat/bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja…………………………………………………1 izvršioc

2. Volonter – profesor razredne nastave, odnosno bakalaureat/bachelor razredne nastave……………………………………………………………………………………….1 izvršioc

 

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova predviđenih članom 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine ZE-DO Kantona“, broj 7/10), ispunjavaju slijedeće uslove:
– VII stepen visoke stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja i razredne nastave,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje,
– Da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme.

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršiće se bodovanjem na osnovu „Kriterijuma o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja na području Zeničko-dobojskog kantona“ , koje je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/13.)

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije):

1. Prijava na Javni poziv sa kraćom biografijom
2. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
3. Prosjek ocjena završenog studija (predviđen samo kao dodatni-korektivni faktor pod jednakim uvjetima),
4. Uvjerenje o državljanstvu,
5. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom/oglasom i istu objaviti na oglasnoj ploči Ju za predškolski odgoj i obrazovanje 27.08.2014.

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti Komisija za intervju u prostorijama Ju za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, 01.09.2014. u 11:00 sati.
Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Upravni odbor Ju za predškolski odgoj i obrazovanje donosi odluku o prijemu volontera, sa kojima će direktorica zaključiti ugovor o volontiranju.

Prijave sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Ju za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, putem pošte ili direktno u prostorijama vrtića, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Ul.Donje Rosulje bb Visoko

Sa naznakom: „ Javni poziv za prijem volontera“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Visoko, 08.08.2014.

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.