OBDANIŠTE VISOKO: KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

| 07/04/2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno radno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja na određeno radno vrijeme
u trajanju od jedne(1) godine.

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni pored opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:

1. Diplomu o završenoj školskoj spremi – VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili magistar predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dokaz o radnom stažu, dužini trajanja nezaposlenosti, volonterskom radu u ustanovama odgoja i obrazovanja
4. Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi (kao dodatni-korektivni faktor)
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
7. Izvod iz matične knjige rođenih

III

Zaprimljenje prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 17.04.2014.

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, 23.04.2014.god. u 12:00 sati.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat dužan je u roku od 7 dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje.

VI

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Donje Rosulje bb, Visoko
Sa naznakom: „Prijava na konkurs“

UPRAVNI ODBOR

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.