OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA STANOVNIKE MZ KULA BANJER

| 03/07/2018

Poštovani,

Odrađujući brojne aktivnosti i poslove  na pokrivanju cijele teritorije  općine Visoko uslugom organizovanog sakupljanja  i  odvoza komunalnog otpada, JKP „Visoko“ d.o.o. je od aprila 2017-te godine pružio ovu uslugu  stanovnicima MZ Kula Banjer. Međutim, svi korisnici usluga odvoza komunalnog otpada  ove MZ nisu se uključili u organizovani odvoz iako su vlasnici otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom  FBiH.

Kako bi ovaj posao od izuzetnog javnog interesa odradili do kraja i spriječili daljnje zagađenje životne sredine i stvaranje divljih deponija pozivamo Vas da iznesete komunalni otpad svakog četvrtka u vlastitim posudama u zonu putnih komunikacija odakle će ga preuzeti JKP  Visoko i adekvatno odložiti. Ukoliko se  ne odazovete ovom pozivu  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će postupiti po članu 117. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koja imeđu ostalog propisuje:

„Vlasnici otpada, odnosno sva pravna i fizička lica kao vlasnici, odnosno korisnici stambenih ili poslovnih prostora, kao i korisnici privremeno zauzetih javnih površina, dužni su plaćati na ime prikupljanja i odvoza  komunalnog otpada nadležnom  javnom komunalnom preduzeću, bez prethodno zaključenog  ugovora sa javnim preduzećem“

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će shodno zakonskim mogućnostima za sve korisnike odvoza komunalnog otpada , odnosno sve vlasnike stambenih prostora sa područja MZ Kula Banjer obračunati i ispostaviti fakture od mjeseca jula 2018.godine.

S poštovanjem,
JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.