JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO: KONKURS

| 02/12/2014

visoko-obdaniste

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Broj: 03-284/14
Datum: 01.12.2014.

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (broj: 03-283/14),

Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

K O N K U R S
Za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno radno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja u jaslicama na određeno radno vrijeme , do kraja školske godine 31.08.2015 – 2 izvršioca

Opis poslova

Neposredan odgojno-obrazovni rad, pripreme za odgojno-obrazovni rad, individualno stručno usavršavanje, rad u stručnim tijelima, saradnja sa roditeljima, rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića, rad na pedagoškoj dokumentaciji, uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrada didaktičkoh sredstava.

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni pored opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:

1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,
nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dokaz o radnom stažu ili dužini trajanja nezaposlenosti
4. Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi (kao dodatni-korektivni faktor)
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
7. Izvod iz matične knjige rođenih

III

Zaprimljenje prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 17.12.2014.g

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, 22.12.2014. god. u 13:00 sati.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat dužan je u roku od 7 dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje.

VI

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj iobrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Donje Rosulje bb, Visoko
Sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mjesto odgajatelja“

UPRAVNI ODBOR

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.