JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE: JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA

| 11/10/2016

visoko-vrtic3

Na osnovu člana 34. Zakona o radu  („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona „ broj 7/10), Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, upućuje

J A V N I  P O Z I V

Za prijem volontera na rad u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se Javni poziv za prijem  volontera u JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Visoko sa visokom stručnom spremom bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1. Volonter –  VSS prof.predškolskog odgoja……………………………1 izvršioca

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova predviđenih članom 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine ZE-DO Kantona“, broj 7/10), ispunjavaju slijedeće uslove:

– VII stepen visoke stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja,

– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje,

– Da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme.

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršiće se na osnovu  Kriterija o bodovanju volontera koje je donio Osnivać- Općina Visoko.

 POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije):

  1. Prijava na Javni poziv sa kraćom biografijom
  2. Fakultetska diploma  (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
  3. Prosjek ocjena završenog studija , cjelokupan prosjek ocjena svih studijskih godina
  4. Uvjerenje o državljanstvu,
  5. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja diplome  VSS .
  6. Dokaz pripadnosti boračkoj populaciji ,

  1. Uvjerenje o statusu izdato od nadležne službe za boračko invalidsku zaštitu

Pod trajanjem nezaposlenosti podrazumjeva se period od prijavljivanja na evidenciji kod Službe za zapošljavanje  nakon sticanja VSS, pa zaključno sa danom objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko)

Pod dokazom o pripadnosti boračkoj populaciji podrazumjeva se :

– Za lica iz kategorije demobilisanih boraca i njihovih porodica

 Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama BiH izdato od nadležnog vojnog organa za vrijeme evidencije,

– Za lica iz kategorije ratnih vojnih invalida i njihovih porodica i porodica poginulih          boraca – šehida

Uvjerenje o statusu izdato od nadležne službe za boračko invalidsku zaštitu

Zaprimljene prijave će razmotriti komisija za prijem kandidata, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva  i  istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva , Upravni odbor Ju za predškolski odgoj i obrazovanje donosi odluku o izboru kandidata , sa kojima će direktorica  zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju.

Prijave sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva (koji će biti objavljan na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, putem lokalnih medija – WEB općine Visoko) , putem pošte ili direktno u prostorijama vrtića, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Ul.Donje Rosulje bb Visoko

Sa naznakom: „ Javni poziv za prijem volontera“

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Visoko, 11.10.2016.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.