JKP “VISOKO”: OBAVJEŠTENJE O AŽURIRANJU POSTOJEĆE BAZE PODATAKA

| 17/01/2018

Stupanjem na snagu novog Cjenovnika JKP „Visoko“d.o.o. Visoko,  počeo je i novi obračun vode po količini i u ovisnosti o broju članova svakog domaćinstva. Osnov za fakturisanje  su zvanične evidencije – baze podataka o broju domaćinstava i broju članova u domaćinstvima u individualnom i kolektivnom stanovanju.

Kako je po novom Cjenovniku visina računa za vodu u direktnoj vezi sa brojem prijavljenih članova ,  JKP Visoko će vršiti kontinuirano ažuriranje postojeće baze podataka, odnosno reevidenciju broja članova svakog domaćinstva. Podaci će se prikupljati putem nadležnih državnih,entitetskih, kantonalnih i općinskih organa i službi, agencija, kao i mjesnih zajednica i kućnih savjeta. Reevidencija članova domaćinstva ima za cilj usklađivanje stvarnog stanja na terenu sa evidencijama koje su osnov za fakturisanje.Pored aktivnosti koje će provoditi JKP „Visoko „ i sami nosioci domaćinstava  mogu podnijeti zahtjev za promjenu broja članova. Prijavljivanjem stvarnog broja članova u domaćinstvu, vlasnici vodomjernih mjesta će izbjeći račune sa višom tarifom obračuna vode.

Ažuriranje baze podataka će se provoditi u više faza, a inkasanti JKP „Visoko“ su redovno na terenu i prva su adresa na koju se mogu prijaviti promjene u broju članova individualnog i kolektivnog stanovanja. Nakon prikupljenih podataka iz pomenutih izvora, akreditovani popisivači će  na terenu,  na licu mjesta provjeriti podatke sa nosiocem domaćinstva. Poslije provedenih kontrola novi podaci će biti uneseni u bazu podataka i služit će kao osnov za fakturisanje.

JKP „VISOKO“ d.o.o. VISOKO

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.