IZVJEŠTAJ SA 7. SJEDNICE OV VISOKO

| 23/04/2017

Općinsko vijeće Visoko u petak (21.04.2017.) održalo je 7. sjednicu u Velikoj sali sa početkom u 16:00 sati. Na sjednici su bili prisutni: načelnica mr.sci. Amra Babić, pomoćnici Općinske načelnice, direktori javnih ustanova i 24 vijećnika. Izostanak sa sjednice najavio je vijećnik Mirza Bukić. Na 7. sjednici Općinskog vijeća raspravljalo se o 7. tačaka Dnevnog reda koje su izglasane kako slijedi:

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojen je sa 24 glasa ZA.

2. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Visoko za 2016. godinu usvojen je sa 14 glasova ZA, 2 PROTIV i 8 UZDRŽANIH.

3. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2016. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2017. godinu – Izvještaj o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2016. godini,

a) JU “Dom zdravlja” Visoko,
Vezano za Izvještaj o radu za 2016. godinu i finansijski izvještaj za 2016. godinu glasano je kako slijedi: 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 14 UZDRŽANIH. Finansijski plan za 2017. godinu i Plan rada za 2017. godinu sa finansijskim planom izglasan je sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 14 UZDRŽANIH.
Informacija o radu Upravnog odbora za period od 06.04. do 17.04.2017. godine usvojen je sa 16 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN.

b) JU “Gradska biblioteka” Visoko – Izvještaj o radu za 2016. godinu, Finansijski izvještaj za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016., zajedno sa Finansijskim planom za 2017. godinu jednoglasno su usvojeni sa 23 glasa ZA.

c) JU “Zavičajni muzej” Visoko – Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016., usvojeni su sa 22 glasa ZA i 1 UZDRŽAN, dok je Okvirni plan rada sa finansijskim planom za 2017. godinu usvojen sa 20 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 UZDRŽAN.

d) JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko – Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu, Finansijski pokazatelji poslovanja za 2015. i 2016. godinu i Godišnji program rada Javne ustanove i Okvirni plan prihoda i rashoda za 2017. godinu usvojeni su jednoglasno sa 23 glasa ZA.

e) JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko – Izvještaj o radu za 2016. godinu, Finansijski pokazatelji poslovanja za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu usvojen je sa 16 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH, a Okvirni plan i program rada za 2017. godinu usvojen je sa 17 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH.
f) JU “Centar za socijalni rad” Visoko – Izvještaj o radu za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu usvojeni su jednoglasno sa 23 glasa ZA.

g) JU “KSC Mladost” Visoko – Izvještaj o radu za 2016. godinu, Finansijski izvještaj za 2016. godinu, Izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2016. godinu i Plan rada i finansijski plan za 2017. godinu usvojeni su sa 24 glasa ZA.

4. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko usvojen je sa 21 glas ZA.

5. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko usvojena je sa 22 glasa ZA.

6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti
– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini parcele k.č.br. 858/3 KO Goduša, u svrhu izgradnje rezervoara mjesnog vodovoda „Kučetine“ u MZ Goduša i
– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o uspostavi prava služnosti puta na k.č.br. 1433 i k.č.br. 1434 KO Visoko u korist k.č.br. 1221 KO Visoko, jednoglasno usvojeni sa 22 glasa ZA.

7. Vijećnička pitanja i inicijative

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.