DNEVNI CENTAR VISOKO: KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA I VOLONTERA

| 08/08/2017

JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZDK: KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA I VOLONTERA

Na osnovu člana 21. i člana 22.  Zakona o radu („Službene novine FBIH“, broj 26/16) te članova 2., 3. i 4. Pravilnika o radu  Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“, v.d. direktor JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“, raspisuje

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta

1. Edukator-rehabilitator – 4 izvršioca na određeno vrijeme (puno radno vrijeme), uz probni rad od 3 mjeseca:

a) Poslovna jedinica Visoko – 1 izvršilac,

b) Poslovna jedinica Žepče – 3 izvršioca.

2. Asistent edukatoru-rehabilitatoru – 5 izvršilaca na određeno vrijeme (puno radno vrijeme), uz probni rad od 3 mjeseca:

a) Poslovna jedinica Visoko – 2 izvršioca,

b) Poslovna jedinica Žepče – 3 izvršioca.

3. Radni instruktor – 1 izvršilac na određeno vrijeme (pola radnog vremena), uz probni rad od 3 mjeseca

a) Poslovna jednica Zenica – 1 izvršilac.

Uslovi:

OPĆI USLOVI:

 • da ima navršenih 18 godina života,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem ne starijim od 6 mjeseci,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora od 3 godine i više i da mu nije izrečena kazna zatvora za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da je fizički i psihički sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca,

Pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU:

Za radno mjesto edukatora – rehabilitatora (1):

 • Završena odgovarajuća VSS ili master VSS – VII/1 ili a)studijski program edukator-rehabilitator, studij socijalne pedagogije; b) dipl. edukator- rehabilitator, psiholog-pedagog,
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima nakon stečene stručne spreme koja se traži konkursom.

Za radno mjesto Asistent edukatoru-rehabilitatoru (2) :

 • SSS – pedagoški, medicinski ili muzički smjer,
 • Najmanje šest mjeseci radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima nakon stečene stručne spreme koja se traži konkursom,
 • Izražene organizacijske vještine, spremnost na timski rad i odgovornost u izvršavanju zadataka,
 • Fleksibilnost, entuzijazam i kreativnost.

Za radno mjesto  Radni  instruktor:

 • SSS –  KV ili VKV zanimanje: stolar, agronom, krojač,
 • Najmanje šest mjeseci radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima nakon stečene stručne spreme koja se traži konkursom,
 • Izražene organizacijske vještine, spremnost na timski rad i odgovornost u izvršavanju zadataka,
 • Fleksibilnost, entuzijazam i kreativnost.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 • prijavu na konkurs sa naznakom na koju radnu poziciju kandidat aplicira,
 • biografiju (obavezno navesti adresu i telefon),
 • diplomu – dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o vremenu provedenom na Službi za zapošljavanje (ako se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje),
 • dokaz o stručnom usavršavanju (certifikati, potvrde, uvjerenja) – ako kandidat posjeduje dokaz.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će obavljen usmeni dio – intervju sa kandidatima.

Napomena:

Upravni odbor može poništiti dio ili cijeli konkurs ako procijeni da predloženi kandidati ne zadovoljavaju uslove tražene konkursom ili iz drugih razloga u interesu Ustanove.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova po konkursu bit će dužni u roku od 15 dana dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:

JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“
Saliha Cakana Mulalića br. 5
72 000 Zenica
sa naznakom – „za Konkursnu komisiju“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

v.d. DIREKTOR: Kanita Sarajlić


Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 26/16), člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona” broj: 05-2-1-1/15 od dana 04.12.2015. godine,  v.d. direktor raspisuje

J A V N I    K O N K U R S
za prijem osoba na stručno osposobljavanje po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

I – Naziv

Naziv:

– osobe sa završenom visokom stručnom spremom (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova; dipl. edukator-rehabilitator, dipl. socijalni pedagog, dipl. logoped-surdoaudiolog, dipl. pedagog-psiholog – ukupno 5 izvršilaca,

– osobe sa srednjom stručnom spremom III i IV stepen – smjer pedagoška gimnazija, medicinska škola, muzička škola, stručne tehničke škole (stolar, poljoprivredni tehničar, tesar, krojač, tekstilni tehničar) – ukupno 5 izvršilaca.

II – Opis poslova

Opis poslova: Volonter će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana (VSS) ili 6 mjeseci (SSS) u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

III – Trajanje ugovora

Trajanje ugovora: ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do jedne godine.

IV – Mjesto rada

Mjesto rada: Poslovne jedinice JU (Zenica, Visoko, Žepče/Maglaj i Tešanj).

V – Opći i posebni uvjeti

Opći uvjeti: kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 1. a) da ima navršenih 18 godina života,
 2. b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. c) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s namjerom u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
 4. d) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, osobe na stručnom osposobljavanju moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– završena visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (dipl. edukator-rehabilitator, dipl. socijalni pedagog, dipl. logoped-surdoaudiolog, dipl. pedagog- psiholog) ili SSS u ovisnosti na koju poziciju se kandidat prijavljuje,

– da nema ostvaren radni staž više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme ili srednje stručne spreme.

VI – POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu, koju su svojeručno potpisali, s kratkom biografijom dostaviti i sljedeće dokumente:

 1. rodni list (original, odnosno ovjerenu fotokopiju),
 2. potvrdu o državljanstvu (original, odnosno ovjerenu fotokopiju), ne stariju od šest mjeseci,
 3. izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću), ovjerenu kod nadležnog općinskog tijela uprave u mjestu prebivališta, ne stariju od tri mjeseca,
 4. diplomu ili potvrdu o diplomiranju izdanu od visokoškolske ustanove (potvrda ne može biti starija od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu fotokopiju univerzitetske diplome dostavi potvrdu visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdan niti za jednog diplomca. Za kandidate sa SSS, potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju diplome srednje škole,
 5. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje da nema ostvaren staž više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme ili srednje stručne spreme.

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dostaviti potvrdu da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s namjerom u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (original odnosno ovjerena fotokopija), ne stariju od tri mjeseca, u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

Upravni odbor može poništiti dio ili cijeli konkurs ako procijeni da predloženi kandidati ne zadovoljavaju uslove tražene konkursom ili iz drugih razloga u interesu Ustanove.

Javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili  poštom preporučeno na adresu:

JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“
Saliha Cakana Mulalića br. 5
72 000 Zenica
sa naznakom – „za Konkursnu komisiju“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

v.d. DIREKTOR: Kanita Sarajlić

 

 

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.