SAOPŠTENJE SA 45. SJEDNICE SKUPŠTINE ZDK

| 01/08/2017

Dana 28.07.2017. godine, održana je 45. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od dvanaest tačaka. Prva razmatrana tačka je Prijedlog Zakona o osnovnoj školi. Zbog velikog broja podnesenih amandmana rasprava i diskusija je bila obimna. Prije zaključenja rasprave, Vlada Kantona je iskoristila mogućnost propisanu odredbom člana 132. stav 3. Poslovnika Skupštine i povukla Prijedlog Zakona o osnovnoj školi. Potom je u okviru druge tačke dnevnog reda Skupština donijela Zakon o srednjoj školi. I ovdje je vođena obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila podnesene amandmane od strane poslanika. Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Na sjednici je dalje, Skupština donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini. Kreditna sredstva u iznosu do 1.800.000,00 KM su namijenjena za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na školskim objektima na području Kantona, kroz mjere koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sistema grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Skupšina je donijela Odluku o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Savezu izviđača Grada Zenica. Navedeno je da Savez izviđača Grada Zenica postoji 65 godina i da je riječ o najvećoj omladinskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini. Skupština je donijela i Odluku o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Muharemović Ahmi. Kao obrazloženje za pomenutu Odluku navedeno je da Muharemović Ahmo preko 40 godina radi u pedagoško-umjetničkom radu, te da je pri tome ostvario zavidne rezultate, kao i da je tokom četiri decenije rada bio na čelu svih upravnih i stručnih organa muzičke škole u Zenici, a dobitnik je nekoliko nagrada. Profesor Muharemović je direktor i menadžer u kamernom simfonijskom orkestru i Kamernom mješovitom horu Zenica. Plakete Zeničko-dobojskog kantona biće dodijeljene Savezu izviđača Grada Zenica i Muharemović Ahmi na svečanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona povodom Dana Kantona. U daljem radu poslanici u Skupštini su razmatrali i prihvatili 4 informacije i 3 izvještaja. Na sjednici su zaključcima koje je donijela Skupština prihvaćene slijedeće informacije:
– Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji.
– Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).
– Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.
– Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu.

Izvještaji koje je zaključcima prihvatila Skupština Zeničko-dobojskog kantona su slijedeći:
– Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina”, za 2016. godinu.
– Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina.
– Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu.

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.