JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO: KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

| 12/02/2018

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11); Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

KONKURS za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme odgajatelja/ica u vrtiću, na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 11 izvršilaca.

Opis poslova: Odgajatelj u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Ostali poslovi po potrebi.

I

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 3 mjeseca):

 1. Kraću biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Sanitarna knjižica

Dokumente pod tačkom 4. i tačkom 6. kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

II

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ili Dokaz o dužini radnog staža u ustanovama odgoja i obrazovanja
 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 3. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 4. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 5. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)
 6. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca
 7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 8. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

III

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata (br. 04-135/16 od 13.07.2016) koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenju, Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Donje Rosulje bb, Visoko Sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mjesto odgajatelja na realizaciji OPOIO

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.