“DOM ZDRAVLJA” VISOKO: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

| 05/07/2013

visoko-dom-zdravlja

Povodom oglašavanja prof.dr. Izeta Smajevića »Iskustvo u „Domu Zdravlja“ Visoko« a vezano za javljanje u ambulantu porodične medicine koju vodi ljekar Blagojević dr. Radenka u JU”Dom zdravlja” Visoko, napominjemo da pacijent nije koristio svoje pravo po Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („SL.Novine FBIH“broj 40/10), kako bi uputio svoje primjedbe na rad ljekara a ne uputio svoje utiske na ocjenu kritike javnosti bez uvažavanja sljedećih činjenica.

– Ostvarivanje zdravstvene zaštite u ambulanti porodične medicine ima utvrđeni postupak (naručivanja) a na osnovu člana 4. Naredbe o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine (broj 11-37-14892-1/11. od 06.06.2011.godine) donesenim od strane Ministra zdravstva Ze-Do Kantona.

– U Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite („Sl.Novine ZDK“broj 4/2005), u članu 2. predviđeno je da se pregledi na zahtjev osiguranog lica plaćaju 100% od utvrđene cijene, a što procjenjuje ljekar na osnovu uvida u zdravstveni karton i druge činjenice vezano za liječenje osiguranog lica.

– Koncept ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu nije definiran prema izdvajanjima na platu osiguranika nego na principu solidarnosti tako da su prava svih osiguranika izjednačena.

– Za opće dobro moramo raditi svi da poštujemo donesene Zakone, Naredbe gdje smo svi isti, i da struci damo prioritet te da kroz međusobno uvažavanje olakšamo ostvarivanje svih prava pa time i prava na zdravstvenu zaštitu u okviru važeće regulative.

“Dom zdravlja” Visoko

Reagovanje na tekst:
PROF.DR. IZET SMAJEVIĆ: ISKUSTVO U VISOČKOM “DOMU ZDRAVLJA”

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.